Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για Εργαστήρια που διενεργούν δοκιμές σε Μηχανήματα εφαρμογής προϊόντων φυτοπροστασίας (ψεκαστικά), με τις μεθόδους της οδηγίας ENTAM.  

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται και στους πίνακες 1 και 4 του εγγράφου Εθνικό Σύστημα ∆ιαπίστευσης ΕΣΥ∆ ΚΡΙΤΑ/02/05/21-07-2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr

(Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Αξιολογητών), είναι:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών / ελέγχων ειδικότητας, γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στους αντίστοιχους ή σχετικούς τομείς.

Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.λπ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω τηλεομοιοτύπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: για τα ανωτέρω σημεία 2-5 www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.), για τα ανωτέρω σημεία 1 και 6 www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου ή περιβαλλοντικών επαληθευτών του Ε.ΣY.Δ.), καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες). Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων είναι 180€.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολογητών Εργαστηρίων / Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 05.09.2018, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  esyd@esyd.gr  με τη σημείωση: Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων Εργαστήρια που διενεργούν δοκιμές σε Μηχανήματα εφαρμογής προϊόντων φυτοπροστασίας.

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521.

 

 Αθήνα, 01 Αυγούστου 2018

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr