Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2017 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΣΥΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2017 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΣΥΠ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.500€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 24%

To ΕΣΥΠ, το οποίο ιδρύθηκε με τον νόμο 4109/13 (ΦΕΚ 16 Α / 23-1-2013), την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π προκηρύσει συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου, υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια ΕΣΥΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μήνες.
Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017 του ΕΣΥΠ.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ούτε εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β. Συνεταιρισμοί
γ.Ενώσεις – Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια .
Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ στο πρωτόκολλο του ΕΣΥΠ ισόγειο Λ.Κηφισού 50 – ΤΚ 12133 - Περιστέρι,υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού (ΕΔΑΔ) με απόδειξη παραλαβής.
Ενημέρωση ενδιαφερομένων. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης με αριθμό 2/2017 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, μέσω του διαδικτύου και από τον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.esyp.eu), και στην δικτυακή πύλη του Κεντρικού του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ(www.eprocurement.gov.gr).
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, Γ.Χαϊτίδης-e-mail: gchch@elot.gr
Τηλέφωνο: +30 2102120318.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Χρήστος Σινάνης Αγκαζίρ

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr