Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Το ΕΣΥΔ πληροφορήθηκε την 10.11.2013 από ηλεκτρονικά δημοσιεύματα το θέμα που έχει δημιουργηθεί στη Μαγνησία σχετικά με τη μη συμφωνία αποτελεσμάτων διαπιστευμένων εργαστηρίων για τον προσδιορισμό αρσενικού (As) σε νερό και τις διαδοχικές ανακοινώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος  περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜ) κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2013. Μετά από έρευνα που διεξήγαγε το ΕΣΥΔ,  έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή  στους προσδιορισμούς As σε νερό των παρακάτω εργαστηρίων: α) ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, ανάδοχος διαγωνισμού της ΔΕΥΑΜ Βόλου, στο εξής αναφερόμενο ως Α, που διαβίβαζε τα δείγματα στον υπεργολάβο του  β) ένα διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο ανελάμβανε ως υπεργολάβος του Α τον προσδιορισμό As στα δείγματα, στο εξής ως Β γ) δύο διαπιστευμένα εργαστήρια στα οποία απέστειλε δείγματα η ΔΕΥΑΜ Βόλου για τους ίδιους προσδιορισμούς, στο εξής ως Γ και Δ.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαπίστευσης εφόσον υπάρξουν καταγγελίες, παράπονα ή δημοσιεύματα στα οποία τίθεται εν αμφισβήτηση η διαπίστευση ή/και το κύρος του ΕΣΥΔ, είναι δυνατή η διεξαγωγή έκτακτων ελέγχων (έκτακτες αξιολογήσεις με 24ωρη προειδοποίηση). Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής έγιναν 4 έκτακτοι έλεγχοι στα εργαστήρια που αναφέρονται παραπάνω ως Α,Β,Γ και Δ, στις 13.11.2013, στις 14.11.2013 και στις 19.11.2013, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση των εργαστηρίων με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και των Κανονισμών Διαπίστευσης. Επίσης το ΕΣΥΔ ζήτησε δεδομένα από τη ΔΕΥΑΜ Βόλου σχετικά με την υπόθεση.  Να σημειωθεί ότι λόγω μη διαπίστευσης στη δειγματοληψία του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΜ Βόλου δεν είναι εφαρμόσιμη η διάταξη του έκτακτου ελέγχου από το ΕΣΥΔ στο εν λόγω εργαστήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τους έκτακτους ελέγχους των εργαστηρίων Α,Β,Γ και Δ δεν διαπιστώθηκε καμία απόκλιση η οποία να θέτει σε αμφιβολία τα αποτελέσματα των προσδιορισμών As στα προσκομισθέντα στα εργαστήρια B, Γ και Δ δείγματα νερού.

Επιπλέον, από τη μελέτη των στοιχείων που συνελέγησαν από τη διερεύνηση του θέματος  προέκυψε ότι ενώ δεν ταυτοποιήθηκαν αποκλίσεις στην αναλυτική διαδικασία, υπάρχει ασυμφωνία αποτελεσμάτων μεταξύ 2 διεργαστηριακών συγκρίσεων. Η πρώτη διεργαστηριακή σύγκριση έγινε με δείγματα πόσιμου νερού που απέστειλε η ΔΕΥΑΜ Βόλου  στα εργαστήρια Β, Γ και Δ  για την οποία προέκυψαν οι ασυμφωνίες αποτελεσμάτων μεταξύ του εργαστηρίου Β και των εργαστηρίων Γ και Δ. Η δεύτερη διεργαστηριακή σύγκριση έγινε την ίδια χρονική περίοδο, με δείγματα πόσιμου νερού που απέστειλε το εργαστήριο Β στο εργαστήριο Δ, στην οποία προέκυψε συμφωνία αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο εργαστηρίων.

Έτσι, από τα παραπάνω προκύπτει ότι  ελέγχθηκαν όλα τα δεδομένα που αφορούν στο στάδιο από την παραλαβή των δειγμάτων στα εργαστήρια ως και την έκδοση της έκθεσης δοκιμών, χωρίς να διαπιστωθούν ευρήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση το αποτέλεσμα του αναλυτικού προσδιορισμού επί του προσκομιθέντος σε κάθε εργαστήριο δείγματος.  Καθώς το ΕΣΥΔ δεν είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της συγκεκριμένης διαδικασίας δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων στα εργαστήρια, θα διαβιβάσει τα ευρήματα στις αρμόδιες αρχές.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr